Epi. Stamfordianum var. Alba

 


Epi. Stamfordianum var. Alba